Модул 4

Речник на термини за е-плаќањe

0 A B C D E F H I M N O P R S T U V
 • 3-D Secure

  Името за група протоколи дизајнирани како дополнителен безбедносен слој за онлајн трансакции со кредитни и дебитни картички. Секоја од главните кредитни картички има своја верзија на 3-D Secure протоколите.

 • Acquirer

  Acquirer Стекнувач - Финансиска институција или провајдер на услуги за трговци (MSP) што обработува и работи со трансакции со кредитни картички за деловен или друг трговски клиент.

 • Acceptor

  Прифаќач - трговец или друг ентитет кој прифаќа платeжен инструмент презентиран од клиент со цел да префрли средства на тој трговец или друг ентитет.

 • Acquiring processor

  Процесор за стекнување - Процесор за кредитна картичка што го користи стекнувачот за да може стекнувачот да им понуди на трговците различни кредитни услуги, вклучувајќи наплата, известување, расчистување и подмирување, така што стекнувачот може да им понуди на трговците различни кредитни услуги, вклучувајќи наплата, известување, расчистување и порамнување.

 • Alternative Payments

  Алтернативни плаќања - се однесува на начини на плаќање кои се користат како алтернатива за плаќање со кредитна картичка. Повеќето алтернативни плаќања се развиени специјално за е-трговија. Тие можат да бидат вредносни картички, дигитални паричници и други алтернативни начини на плаќање кои се специфични за географските региони и целната публика.

 • API

  Интерфејс за програмирање на апликации

 • Authentication

  Автентикација - Безбедносен механизам за проверка на: 1) идентитет на поединец или друг ентитет (вклучувајќи верификација со помош на компјутер или компјутерска апликација); и 2) степенот на овластување на тоа лице или субјект (т.е. способноста на тоа лице или субјект да извршува конкретни задачи или активности).

 • Authorization

  Авторизација/Овластување - Процес преку кој трговците бараат одобрение за трансакција со кредитна или дебитна картичка од банката на клиентот. Банката проверува дали сметката е активна и има доволно кредит или средства за да се изврши трансакцијата.

 • Authorization Code

  Код за авторизација/овластување - Шифрата доделенa на трансакцијата откако ќе биде одобрена од процесорот.

 • Backup System

  Резервен систем - Систем дизајниран да го замени примарниот систем во случај примарниот систем да не може да функционира од која било причина.

 • Bank Identification Number (BIN)

  Банкарски идентификациски број - првите шест цифри од која било кредитна картичка, дебитна картичка или друг сличен финансиски инструмент. BIN не само што може да ја идентификува банката од која е издадена картичката, туку може да ја идентификува и мрежата на која припаѓа картичката.

 • Bill of exchange

  Меница - Писмена наредба од една страна (трасантот) до друга (трансактот) со која се наложува да плати одредена сума на барање или на одреден датум на трасантот или на трето лице определено од трасантот. Овие се широко користени за финансирање на трговијата и за добивање кредит.

 • Card Data / Customer Card Data

  Податоци за картичка / Податоци за картичка на клиентот - Податоците на картичката го вклучуваат бројот на примарна сметка (PAN), а може да го вклучуваат и името на сопственикот на картичката и датумот на истекување. PAN-от е видлив на предната страна на ка

 • Card Issuer

  Издавач на картичка - 1) Финансиската институција или трговец на мало што го овластува издавањето на картичка на потрошувач (или друга организација) и е одговорен за користењето на картичката. Издавачот го задржува целосното овластување за користење на картичката од страна на лицето на кое му е издадена картичката. 2) Секоја банка или организација која издава банкарски картички на оние кои аплицираат за

 • Card Verification Code (CVC)

  Код за верификација на картичката (CVC) - Единствена вредност пресметана од податоците кодирани на магнетната лента на картичката, потврдувајќи ги информациите за картичката за време на процесот на овластување.

 • CVC2/CVV2 (Card Verification Code and Card Verification Value)

  Код за потврда на картичката и вредност за потврда на картичката - ова се термини што се користат за шифрите отпечатени на таблата за потпис на сопственикот на картичката по целосниот или делумниот број на сметката како безбедносна карактеристика. Кога е обезбедено од сопственикот на картичката и содржан во записот за овластување, му овозможува на издавачот да го потврди физичкото присуство на картичката. Трговецот има права за повторно претставување и дополнителна заштита за специфични шифри за поврат на наплата кога ќе дојде до одобрување на издавачот и автентикација на оваа вредност. Применливо за трансакции без картичка.

 • Card Verification Value (CVV)

  Вредност за верификација на картичката (CVV) - Единствена вредност пресметана од податоците кодирани на магнетната лента на VISA картичката, потврдувајќи ги информациите за картичката за време на процесот на овластување.

 • CVV2 Status

  Статус на CVV2 - Оваа вредност го означува нивото на совпаѓање помеѓу кодот CVV2 внесен на трансакцијата и вредноста што е во датотека во компанијата за кредитна картичка на клиентот. Обезбедени се шифра и наративен опис што ги означува резултатите вратени од процесорот.

 • Cardholder

  Сопственик на картичка - Лицето на кое му е издадена банкарска картичка или лице овластено да ја користи картичката.

 • Chip

  Чип - Мал квадрат од тенок полупроводнички материјал, како што е силикон, кој е хемиски обработен за да има специфичен сет на електрични карактеристики како складирање на колото и/или логички елементи.

 • Data Encryption Standard

  Стандард за шифрирање на податоци - Методот што се користи за мешање на порака или други податоци во кодирана серија на битови пред преносот.

 • Debit

  Дебит - наплата на сметката на банкарска картичка на клиентот.

 • Debit Card

  Дебитна картичка - која било картичка што примарно пристапува до депозитна сметка.

 • Digital payment token

  Токен за дигитално плаќање - дигитално претставување на вредноста поткрепена со побарувања или средства деноминирани во евра или откупливи во евра, или кои се однесуваат на други дигитални средства кои се прифатени според правилата на шемата за електронски инструменти за плаќање за цели на плаќање или за извршување на обврските за плаќање во евра и кој овозможува пренос на вредноста помеѓу крајните корисници. Во зависност од основниот дизајн, дигиталните токени за плаќање може да се користат за да се изврши пренос на вредност без нужно да се вклучи централна трета страна и/или да се користат сметки за плаќање. Терминот токен за дигитално плаќање исклучува „токенизација“ на чувствителни податоци со сурогат вредност што се спроведува од безбедносни причини за да се заштитат оригиналните податоци и каде што токенот не претставува средство или барање евидентирано на друго место.

 • Digital Wallets

  Дигитални паричници - Дигиталните паричници се алатки за онлајн плаќање, обично во форма на мобилна апликација. Исто така познат како електронски паричник, е-паричник или мобилен паричник. Паричникот безбедно складира виртуелни верзии на информации за плаќање - вклучувајќи банкарски сметки, дебитни картички и кредитни картички, така што клиентот нема потреба да внесува детали за картичката или воопшто да носи физичка картичка за да врши плаќања.

 • EFTPOS terminal

  Терминал кој фаќа информации за плаќање со електронски средства и ги пренесува таквите информации онлајн или офлајн.

 • Electronic Banking

  Електронско банкарство - Форма на банкарство во кое средствата се пренесуваат преку размена на електронски сигнали помеѓу финансиските институции, наместо преку размена на готовина, чекови или други инструменти.

 • Electronic Bill Payment (E-Pay)

  Електронско плаќање на сметки (Е-плаќање) - Алтернатива на хартиените чекови за плаќање сметки. Потрошувачите можат да користат компјутери, телефони, или банкомати за да испратат електронски инструкции до нивната банка или добавувач на плаќање сметки за да ги подигнат средствата од нивните сметки и да им платат на трговците.

 • E-commerce

  Е-трговија - продажба или купување на стоки или услуги преку електронски трансакции извршени преку интернет или други мрежи со посредство на компјутер, мобилен, таблет или друг електронски уред.

 • Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP; electronic invoicing)

  Електронско прикажување и плаќање на сметките (EBPP; електронско фактурирање) - Процес што компаниите го користат за наплата на плаќањата по електронски пат. Таа стана основна компонента на онлајн банкарството во многу финансиски институции денес. Другите индустрии - вклучувајќи обезбедувачи на осигурување, телекомуникациски компании и комунални услуги - исто така зависат од услугите на EBPP.

 • Electronic money

  Електронски пари -. Електронските пари (е-пари) се општо дефинирани како електронска продавница со парична вредност на уред што може да биде широко користен за плаќање на субјекти различни од издавачот на е-пари. Уредот делува како припејд носител кој не мора да вклучува банкарски сметки во трансакциите.

 • Electronic payment instrument

  Инструмент за електронско плаќање - „чадор“ термин што се користи за опишување на кој било физички или дигитален инструмент што се користи за правење безготовински трансакции, олеснувајќи го движењето од банкарската сметка на клиентот до сметката на трговецот. Најчесто користените примери вклучуваат кредитни картички, дебитни картички, директни задолжувања, даватели на услуги за плаќање (како Paypal) и е-паричници.

 • Electronic payment instrument scheme

  Шема на електронски инструменти за плаќање - Збир на формални, стандардизирани и заеднички правила кои овозможуваат пренос на вредноста помеѓу крајните корисници со помош на електронски платежни инструменти.

 • Encryption

  Шифрирање - Техника на автоматско мешање на податоците во терминалот или компјутерот пред податоците да се пренесат за безбедносни/против-измамнички цели.

 • End-to-End Encryption

  End-to-end шифрирање - непречена заштита на интегритетот и доверливоста на пренесените податоци со нивно кодирање на почетокот и декодирање на крајот на трансакцијата.

 • End User

  Краен корисник - Физичко или правно лице кое користи електронски платежен инструмент регулиран со шема/аранжман за пренос на вредност, во својство на исплатувач, примач на плаќање или и двете.

 • Firewall

  Заштитен ѕид - Хардвер и/или софтвер кој ги штити мрежните ресурси од неовластен пристап. Заштитниот ѕид дозволува или негира комуникација помеѓу компјутери или мрежи со различни нивоа на безбедност врз основа на збир правила и други критериуми.

 • Hosting Provider

  Давател на хостинг - Нуди различни услуги на трговците и другите даватели на услуги, каде што податоците на нивните клиенти се „домаќини“ или резидентни на серверите на давателот. Вообичаените услуги вклучуваат заеднички простор за повеќе трговци на серверот, обезбедување на посветен сервер за еден трговец или веб-апликации како веб-локација со опции за „кошничка за купување“.

 • Issuing Bank

  Банка издавач - банка или друга финансиска институција која издава секаков вид картички (дебитни, кредитни, припејд, е-пари) на клиентите.

 • Malware

  Малициозен софтвер дизајниран да се инфилтрира во компјутерски систем за да украде податоци или да ги оштети апликациите или оперативниот систем. Таквиот софтвер обично влегува во мрежа за време на многу активности одобрени од бизнисот, како што се преку е-пошта или прелистување веб-локации. Примерите за малициозен софтвер вклучуваат вируси, тројанци (или тројански коњи), шпионски софтвер, adware и rootkits.

 • Merchant Bank

  Трговска банка - банка или финансиска институција која обработува плаќања со кредитна и/или дебитна картичка во име на трговци.

 • Mobile payment (m-payment)

  Мобилно плаќање (m-payment) - Плаќање каде што мобилниот уред се користи барем за иницирање на налогот за плаќање и потенцијално, исто така, за пренос на средства.

 • Mobile Payment Acceptance

  Прифаќање плаќања со мобилни телефони - Користење на мобилен уред за прифаќање и обработка на трансакции за плаќање. Мобилниот уред обично се поврзува со комерцијално достапен додаток за читач на картички.

 • Multi-Factor Authentication

  Мулти-факторска автентикација - Метод за автентикација на корисник кога се потврдени два или повеќе фактори. Овие фактори вклучуваат нешто што корисникот го има (како што е паметна картичка или електронски уред), нешто што корисникот го знае (како лозинка, фраза или PIN) или нешто што корисникот е или прави (како отпечатоци од прсти, други форми на биометрија, итн.).

 • Net Payment

  Нето плаќање - Плаќање на трговецот за продажни нацрти со помалку кредити минус соодветниот надоместок за попуст.

 • Net Revenue

  Нето приход - Попуст приход намален за размена на расход.

 • Net Settlement

  Нето порамнување - Порамнување, преку вистински трансфер на средства, на нето ефектот од серија финансиски трансакции кои вклучуваат клиенти на две или повеќе банки.

 • Notification of Change

  Известување за промена - Се дава известување до трговец од банка или друга финансиска институција што означува дека имало грешка со некои од информациите за сметката што биле дадени со одредена трансакција. Известувањето за промените ги вклучува точните информации за сметката.

 • Online card transaction

  Онлајн трансакција со картичка - трансакција со картичка која е овластена по експлицитно одобрение од издавачот во моментот на трансакцијата.

 • Online Payments

  Плаќања преку Интернет - Процес на електронска размена на пари за плаќање на стоки или услуги, користејќи интернет, компјутерски мрежи и дигитално складирани системи на вредности.

 • P2P Payment

  Peer-to-peer мрежа е дизајнирана околу идејата за еднакви peer јазли кои истовремено функционираат и како „клиенти“ и „сервери“ на другите јазли на мрежата.

 • Payer

  Исплаќач - Страната во трансакцијата за плаќање што го издава платниот налог или се согласува на пренос на средства на примачот.

 • Payment

  Плаќање - Во строга смисла, плаќањето е пренос на средства што ја исполнува обврската на исплатувачот во однос на примачот. Меѓутоа, во техничка или статистичка смисла, често се користи како синоним за „налог за трансфер“.

 • Payment Application

  Апликација за плаќање - Поврзана со PA-DSS, софтверска апликација која складира, обработува или пренесува податоци на сопственикот на картичката како дел од овластувањето или порамнувањето на платежните трансакции.

 • Payment Application Vendor

  Добавувач на апликации за плаќање - Субјект кој продава, дистрибуира или лиценцира апликација за плаќање на POS интегратори/препродавачи за интеграција во системи за плаќање на трговци, или директно на трговци за нивна сопствена инсталација и употреба.

 • Payment Card

  Платежна картичка - платежен инструмент, кој се заснова на правилата на шемата со картички, што се користи за подигање или пласирање готовина и/или овозможување пренос на вредност на барање на исплатувачот (преку примачот) или на примачот во однос на сметка на крајниот корисник поврзана со картичката.

 • Payment Gateway

  Порта за плаќање - Електронски систем кој им овозможува на трговците да поднесуваат платежни трансакции до мрежите за обработка на плаќања. Овој систем, исто така, им дава на трговците извештаи за трансакциите, како и услуги за управување и наплата.

 • Payment Order

  Налог за плаќање - Упатство испратено од исплатувач или примач до давател на платежни услуги со барање да се изврши платежна трансакција.

 • Payment processor

  Процесор за плаќање - Процесор за плаќање е компанија која управува со процесот на трансакција со картичка, делувајќи како еден вид посредник помеѓу банката и трговецот. Процесорот за плаќање ги доставува информациите од картичката на клиентот до банката на трговецот и банката на клиентот.

 • Payment service provider

  Давател на платежни услуги - физичко или правно лице кое обезбедува услуги (на пр. издавање, стекнување, овластување на трансакции, автентикација на крајните корисници) што овозможува пренос на вредноста помеѓу крајните корисници. Ова ги вклучува и давателите на услуги за крипто-средства при доставување услуги поврзани со дигитални токени за плаќање.

 • Payment service user

  Корисник на платежна услуга - Физичко или правно лице кое користи платежна услуга во својство на исплатувач, примач на плаќање или и двете.

 • Payment System

  Систем за плаќање - го опфаќа целиот процес за прифаќање плаќања со картичка во локација на трговец на мало (вклучувајќи продавници/е-продавници) и може да вклучува терминал за плаќање, електронска каса, други уреди или системи поврзани со терминалот за плаќање (за на пример, Wi-Fi за поврзување или компјутер што се користи за залихи), сервери со компоненти за е-трговија, како што се страници за плаќање, и врски до трговска банка.

 • PIN (Personal Identification Number)

  ПИН (Личен идентификациски број) - доверливиот индивидуален број или код што го користи сопственикот на картичката за да ја потврди сопственоста на картичката.

 • PIN Authorization Request

  Барање за овластување за PIN - Постапка што му овозможува на издавачот да го потврди идентитетот на сопственикот на картичката со споредување на PIN-от со броевите на сметките.

 • PIN Verification

  Потврда со PIN - Постапка што се користи од или во име на учесникот-издавач за да се потврди идентификацијата на Имателот на картичката како резултат на употребата на PIN-от по приемот на барање за трансакција.

 • Receipt

  Потврда/Сметка - Опис на печатена копија на трансакцијата што се случила во продажното место, што содржи минимум: датум, име/локација на трговецот, број на примарна сметка, тип на сметка до која е пристапено, износ, референтен број и шифра за акција .

 • Receiver

  Примач - Поединецот, компанијата или институцијата што му дала дозвола на зачетникот да издаде поврат или да наплати трансакција на нивната банкарска сметка.

 • Retailer

  Трговец на мало - Во услови на е-трговија, секој бизнис што прифаќа кредитни или дебитни картички, алтернативни начини на плаќање или дигитални паричници, како извор на плаќање. Трговецот на мало е страната која нуди стоки за продажба или дава услуги во замена за плаќање.

 • Secure Payment Page

  Безбедносна страница за плаќање - безбедносна страница за плаќање ги уверува потрошувачите дека нивните информации за плаќање се шифрирани за приватност и интегритет на податоците пред да бидат испратени преку Интернет. Оваа страница обично се идентификува со „s“ во https:// (наместо http://). Давателите на портали за плаќање ја овозможуваат оваа неопходна врска за е-трговија со хостирање на софтверот за портал за плаќање и поединечни безбедни страници за плаќање на нивните сопствени сервери.

 • Security Code

  Безбедносен код - три или четирицифрена вредност отпечатена на предната или задната плоча со потпис на платежната картичка. Овој код е уникатно поврзан со поединечна картичка и се користи како дополнителна проверка за да се осигура дека картичката е во сопственост на легитимниот сопственик на картичката, обично за време на трансакција.

 • Service Provider

  Давател на услуги - деловен субјект кој обезбедува различни услуги на трговците. Вообичаено, овие ентитети складираат, обработуваат или пренесуваат податоци од картичката во име на друг ентитет (како што е трговец) или се управувани даватели на услуги кои обезбедуваат управувани заштитни ѕидови, откривање на упад, хостирање и други услуги поврзани со ИТ.

 • Seller or Online Seller

  Продавач или онлајн продавач - Поединец или бизнис кој продава производи или услуги и може да прифати плаќање за производи и услуги преку сметка на Продавачот.

 • Shopping Cart Software

  Софтвер за кошничка - Софтверот за кошничка му овозможува на сопственикот на картичката да избере предмети од онлајн продавница и да ги стави во виртуелна кошничка. Кошничката за купување запомнува кои ставки се избрани додека сопственикот на картичката гледа други ставки во виртуелниот излог, чува тековен вкупен износ и може да пресмета даноци и испорака. Ставките во кошничката на крајот се нарачуваат доколку сопственикот на картичката избере.

 • Transaction

  Трансакција - Секој настан што предизвикува промена во финансиската позиција или нето вредноста на организацијата, како резултат на нормална активност. Аванс на средства, купување на стоки кај трговец на мало или кога заемопримачот активира револвинг кредитна линија. Активностите кои влијаат на депозитната сметка се вршат на барање на сопственикот на сметката. Еден пример за трансакција е процесот што се одвива кога сопственикот на картичката купува со кредитна картичка.

 • Transaction Date

  Датум на трансакција - Датум на кој се случува трансакцијата. Се користи за снимање и следење трансакции.

 • Transaction Fees

  Надоместоци за трансакции - Трошоци за услуги што му се наплаќаат на трговецот по трансакција.

 • Transaction ID (Trans ID)

  Идентификација на трансакција (Trans ID) - на секоја трансакција во системот и е доделен единствен ID на трансакција. Овој ID може да се користи за сортирање или идентификување конкретни трансакции во системот.

 • Transaction Status

  Статус на трансакција - Секоја трансакција во системот добива единствена статусна вредност за да се покаже моменталната состојба на обработка. Статусот на трансакцијата обезбедува збирни информации во врска со состојбата и последователните дејства што може да се извршат против трансакцијата. Следниве вредности може да се појават во полето за статус на трансакцијата: Овластено/Во очекување, Заробено/Порамнување во очекување, Кредит/Порамнување, Одбиено, Поништено, Кредитирано, Општа грешка, Грешка во комуникацијата, Успешно подмирено, Во разгледување, Прегледот не успеа.

 • Transaction Type

  Тип на трансакција - Оваа вредност го означува типот на внесена трансакција и дејствата што можат да бидат поврзани со трансакцијата.

 • Unencrypted Data

  Нешифрирани податоци - кој било податок што може да се чита без потреба прво да се дешифрира. Исто така наречени податоци за „обичен текст/plaintext“ и „чист текст/clear text“.

 • Vendor

  Добавувач - Деловен субјект кој снабдува трговец со производ или услуга потребни за текот на деловното работење. Онаму каде што се нудат услуги, продавачот може да се смета за давател на услуги и може да бара пристап до физички локации или компјутерски системи во рамките на трговската средина што може да влијае на безбедноста на податоците на картичката.

 • Verified by Visa®

  Ова е програма понудена од Visa за зголемување на безбедноста и намалување на измамите при купувања иницирани преку Интернет. Еден од 3-D Secure протоколите. Веб-страницата на трговецот се поврзува со Visa за да ги добие наведените полиња при купувањето. Овие вредности потоа се доставуваат со барањето за овластување за да се потврди дека ова е автентично купување на картичката.

 • Virtual Payment Terminal

  Виртуелен терминал за плаќање - пристап базиран на веб-прелистувач до веб-локација на стекнувач, процесор или трета страна давател на услуги за да се овластат трансакции со платежни картички. За разлика од физичките терминали, виртуелните терминали за плаќање не читаат податоци директно од платежна картичка. Трговецот рачно ги внесува податоците за платежната картичка преку безбедно поврзаниот веб-прелистувач. Бидејќи трансакциите со платежни картички се внесуваат рачно, виртуелните терминали за плаќање обично се користат наместо физички терминали во трговски средини со мал обем на трансакции.

 • Virtual Private Network (VPN)

  Виртуелна приватна мрежа (VPN) - VPN се состои од виртуелни кола во рамките на поголема мрежа, како што е Интернет, наместо директни врски со физички жици. VPN „тунелот“ низ поголемата мрежа прави да се создаде приватна, безбедна врска.