Општи информации

На ниво на Република Северна Македонија постојат 36 активни регистрирани пошти кои се под надлежност на националното регулаторно тело во областа на поштенските услуги, Агенцијата за пошти на Република Северна Македонија. Од нив, 9 пошти покрај со домашна, работат и со меѓународна испорака.

Секој корисник на поштенски услуги има право на универзална услуга која се обезбедува со утврден квалитет по пристапни цени на целата територија на Република С. Македонија.

УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА ОПФАЌА:

 • прием, пренос, сортирање и дистрибуција на поштенски пратки со тежина до 2 кг,
 • прием, пренос, сортирање и дистрибуција на пакети со тежина до 10 кг,
 • препорачани поштенски пратки и пратки со означена вредност и
 • прием, пренос, сортирање и дистрибуција на поштенски пратки за слепи лица и за лица со делумно оштетен вид.

Давателот на универзална услуга е должен да ги објави цените за обезбедување на универзалната услуга, одобрени од Агенцијата, на својата веб страница и во деловните простории наменети за корисници на поштенски услуги.

ОБВРСКИ НА ИСПРАЌАЧОТ

Испраќачот на пратката е одговорен за:

 • внатрешното пакување на поштенската пратка
 • да ја означи вистинската вредност на содржината на пратката со означена вредност
 • за сите штети што ги предизвикала неговата пратка на други поштенски пратки, средства и објекти кај давателите на поштенските услуги поради несоодветно пакување

РЕКЛАМАЦИИ НА ПРАТКИТЕ

Давателите на поштенски услуги се одговорни за штета настаната на препорачана поштенска пратка, пратка со означена вредност и пакет во случај на:

 • губење, ограбување или оштетување на пратката и
 • пречекорување на рокот за достава

Секој корисник на поштенски услуги има право на приговор на одлука, или на постапка преземена од давателот на поштенски услуги во врска со пристапот до услугите и обезбедувањето на услуги. Корисникот може да даде приговор до давателот на поштенските услуги во рок од 30 дена од денот кога ќе дознае за одлуката или постапката на давателот на поштенските услуги.

Давателот на поштенските услуги е должен да прими рекламација и да одговори на поднесена рекламација:

 • во рок од 30 дена за поштенски пратки во внатрешниот поштенски сообраќај и
 • во рок од два месеци за поштенски пратки во меѓународен поштенски сообраќај.

Во случаи кога корисникот на поштенските услуги нема да добие одговор на рекламацијата од давателот на поштенските услуги, не му е дадена можост да поднесе рекламација или е незадоволен од одговорот по рекламацијата, има право да поднесе барање за поведување постапка до Агенцијата, во рок од 15 дена по истекот на рокот назначен погоре.

Крајниот купувач доколку има потреба од рекламација истата ја доставува директно до е-трговецот, а е-трговецот со неговите права и обврски наведени погоре соодветно реагира до поштата по примената рекламација.

Дали знаете?

Според рангот на “Ease of doing business”, Северна Македонија е најдобро рангирана во ЦЕФТА регионот (#17).

Дознај повеќе

Бидете во тек

Добијте известување кога следниот модул ќе биде достапен

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Население 2072531
Население на возраст од 16-64 години 1434451
Користење на Интернет 84%
Интернет купувачи 40%
Валута Macedonian denar
БДП по глава на жител, ЈПП 17015.23

Albania

Население 2837743
Население на возраст од 16-64 години 1931355
Користење на Интернет 70% (2019)
Интернет купувачи 10% (2019)
Валута Albanian lek
БДП по глава на жител, ЈПП 13899.93

Serbia

Население 6908224
Население на возраст од 16-64 години 4530026
Користење на Интернет 79%
Интернет купувачи 48%
Валута Serbian dinar
БДП по глава на жител, ЈПП 19366.76

Kosovo

Население 1775378
Население на возраст од 16-64 години /
Користење на Интернет 97%
Интернет купувачи 47%
Валута European euro
БДП по глава на жител, ЈПП 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Население 3280815
Население на возраст од 16-64 години 2216576
Користење на Интернет 74%
Интернет купувачи 38%
Валута Bosnia and Herzegovina convertible mark
БДП по глава на жител, ЈПП 15732.84

Moldova

Население 2620495
Население на возраст од 16-64 години 1876763
Користење на Интернет 76%
Интернет купувачи 34%
Валута Moldovan leu
БДП по глава на жител, ЈПП 12995.56

Montenegro

Население 621306
Население на возраст од 16-64 години 411215
Користење на Интернет 79%
Интернет купувачи 29%
Валута European euro
БДП по глава на жител, ЈПП 20542.71

Ресурсен и информативен центар за клучните аспекти на е-трговијата за сите членки на ЦЕФТА.

ECOMMERCE FOR ALL

Дознај повеќе Види повеќе
* Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на UNSCR и мислењето на ICJ за прогласувањето независност на Косово.

Имплементатор за Северна Македонија