Бизнис факти

Важни индикатори за водење бизнис се:
  • Ранг на леснотија на водење бизнис (1=најпогодни регулативи за бизнис);
  • Потребно време за започнување бизнис (денови).
  • Данок на добивка (% од комерцијалната добивка); =
  • Време за извоз, документарна усогласеност (часови);
  • Време за увоз, усогласеност со документи (часови);
  • Време за извоз, усогласеност на границите (часови);
  • Време за увоз, усогласеност на границите (часови);
  • Време поминато за справување со барањата на владините регулативи (% од времето на повисокото раководство);
*Податоците презентирани подолу се за 2019 година, а изворот е Светска банка.
Рангирањето „Лесност за водење бизнис“ дава поглед на климата за водење бизнис на пазарите. Северна Македонија е најдобро рангирана во регионот ЦЕФТА (#17), а Босна и Херцеговина најлошо (#90).
Данокот на добивка како % од комерцијалната добивка е највисок во Албанија (14,1) и најнизок во Црна Гора (8,3).
Време за извоз, усогласеноста со документите во часови е најдобра во Северна Македонија и Србија.
Време за увоз, усогласеноста со документи во часови е најдобрa во Молдавија.
Времето за извоз, усогласеноста на границите во часови и времето за увоз и усогласеноста на границата во часови се најдобри во Молдавија.
Времето за извоз, усогласеноста на границите во часови и времето за увоз, усогласеноста на границата во часови се најдобри во Молдавија.
Времето поминато за справување со барањата на владините регулативи (% од времето на повисокото раководство) (2019 година) е најдобро во Црна Гора и најлошо во Косово.
Индикаторот „Време потребно за започнување бизнис“ (во денови) се движи од 4 дена во Молдавија до 80 дена во Босна и Херцеговина.
* Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на СССР и мислењето на МСП за прогласувањето независност на Косово.