Модул 1

Општ преглед на релевантна статистика за е-трговија

Денешниот состав на Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА) е сведен на економиите од Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Србија и Црна Гора и Молдавија (кои не припаѓаат на блокот на Западен Балкан).

Профилите на земјите, вклучувајќи географија, општи показатели за демографијата, економијата, бизнисот и секако е-трговијата се претставени на оваа платформа за да се даде преглед на релевантните информации на лесен и лесно разбирлив начин и да им служат на постоечките, како и на новите компании во е-трговија.

Види ги податоците